Sophos Email

免费试用
  • 保护用户防止恶意软件、网络钓鱼和模仿尝试
  • 通过 DLP 和一系列加密选项保护敏感数据
  • Microsoft 365 API 集成加快您的设置和处理邮件
  • 兼容所有其他电子邮件服务,控制域和 DNS 记录

 

如果您已经有激活 Sophos Central 账号,可以从 Sophos Central Admin Console 访问 Sophos Email。登录 Sophos Central,单击“免费试用”,选择 Sophos Email。